Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-07-03
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.III.341/20/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaRemont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły i Francesco Nullo w ramach zadania pn.: "Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych."
termin realizacji przedmiotu zamówienia4 miesiące
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-07-18
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 03.07.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 581900-N-2018 » pobierz (29KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor nadzoru inwestorskiego ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku;
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 - wersja edytowalna » pobierz (195KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt architektoniczno - budowlany remontu średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły » pobierz (3943KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt architektoniczno - budowlany remontu średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Fr. Nullo » pobierz (6797KB)
Załącznik nr 9A do SIWZ - Remont murów przy ul. Fr. Nullo - rysunki » pobierz (1544KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót » pobierz (186KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót na remont murów obronnych przy ul. Jagiełły » pobierz (1104KB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót na remont murów obronnych przy ul. Francesco Nullo » pobierz (696KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (316KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.III.341/20/13/18 z dnia 20.08.2018 r. » pobierz (475KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.09.2018 r. pod nr 500209885-N-2018 » pobierz (18KB)