Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-08-10
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/27/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich - z podziałem na 6 Części (Zadań) w ramach projektu "Słupskie Kliny Zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska"
termin realizacji przedmiotu zamówienia1) Część 1 - do dnia 31.08.2019r.; 2) Część 2 - do dnia 31.08.2019 r.; 3) Część 3 - do dnia 30.06.2019 r.; 4) Część 4 - do dnia 15.12.2018 r.; 5) Część 5 - do dnia 15.12.2018r.; Częśc 6 - do dnia 15.12.2018r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumCzęść 1 - 20.000,00 zł; Część 2 - 17.000,00 zł; Część 3 - 14.000,00 zł; Część 4 - 5.000,00 zł; Część 5 - 7.000,00 zł, Część 6 - 1.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonanie zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-09-19
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.08.2018r. pod nr 2018/S 153-350189 » pobierz (215KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia: Urszula Różańska - Niedałtowska - Starszy specjalista Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku
W zakresie procedury:
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Ludmiła Wiczkowska - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćJednolity dokument (JEDZ) w formacie xml (do wykorzystania poprzez program ESPD) » pobierz (127KB)
Zakres jednolitego dokumentu (JEDZ), jaki powinien być uwzględniony przy wykorzystaniu wersji edytowalnej (dokument pomocniczy dla Wykonawcy) » pobierz (87KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - architektura » pobierz (14134KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - oświetlenie » pobierz (28922KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - zieleń » pobierz (18856KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - STWiORB - architektura, zieleń » pobierz (918KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - STWiORB - oświetlenie » pobierz (249KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - przedmiary robót dla Części pierwszej (zadania nr 1) » pobierz (471KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - architektura » pobierz (8380KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - oświetlenie » pobierz (20792KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - zieleń » pobierz (9043KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - STWiORB - architektura, zieleń » pobierz (918KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - STWiORB - oświetlenie » pobierz (246KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - przedmiary robót dla Części drugiej (zadania nr 2) » pobierz (441KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - architektura » pobierz (8393KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - zieleń » pobierz (10710KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - STWiORB » pobierz (950KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - przedmiary robót dla Części trzeciej (zadania nr 3) » pobierz (286KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - Projekt Zagospodarowania Terenu » pobierz (21730KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - Zakres robót » pobierz (786KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - STWiORB - architektura » pobierz (328KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - STWiORB - zieleń » pobierz (131KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - przedmiar robót dla Części czwartej (zadania nr 4) » pobierz (295KB)
Zał. nr 15 do SIWZ - Koncepcja zagospodarowania terenu z rysunkami » pobierz (10759KB)
Zał. nr 15 do SIWZ - STWiORB - architektura » pobierz (211KB)
Zał. nr 15 do SIWZ - STWiORB - zieleń » pobierz (131KB)
Zał. nr 15 do SIWZ - przedmiar robót dla Części piątej (zadania nr 5) » pobierz (262KB)
Zał. nr 16 do SIWZ - Koncepcja zagospodarowania terenu z rysunkami » pobierz (4734KB)
Zał. nr 16 do SIWZ - STWiORB - architektura » pobierz (143KB)
Zał. nr 16 do SIWZ - STWiORB - zieleń » pobierz (131KB)
Zał. nr 16 do SIWZ - przedmiar robót dla Części szóstej (zadania nr 6) » pobierz (33KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 10 » pobierz (761KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienia treści SIWZ 1 » pobierz (1282KB)
Wyjaśnienia treści SIWZ 2 » pobierz (1040KB)
Wyjaśnienia treści SIWZ 3 » pobierz (416KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (740KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 » pobierz (619KB)
Wybór najkorzystniejszej oferty w Części czwartej, Części piątej, Części szóstej » pobierz (723KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (186KB)